Per a fer l’anàlisi dels diferents aspectes que s’han de tenir en compte en un hort urbà, s’ha dividit l’estudi en quatre grans blocs que volen plasmar els diferents beneficis que tenen els horts urbans i estudiar-los des de diverses perspectives:

 • Social
 • Serveis socioambientals
 • Estimació de la producció
 • Biodiversitat cultivada
Anàlisi social

Per a la quantificació de l'impacte social que produeixen els horts a les persones usuàries s'ha realitzat una enquesta als diferents usuaris i usuàries i entitats de cada hort.

En relació amb el nombre de persones usuàries enquestades de la Xarxa d’Horts Municipals, , s'han realitzat un total de 171 enquestes (150 persones usuàries i 21 entitats). En el cas dels horts corresponents al programa Mans al Verd i altres horts socials o comunitaris s'ha realitzat una única enquesta a l'entitat organitzadora de l'espai.

Complementàriament s'ha entrevistat als tècnics de l’Ajuntament encarregats de cada hort municipal, amb l'objectiu de conèixer aspectes de l'hort com les relacions de l'hort amb el seu entorn o la celebració de jornades o tallers.

L'enquesta de les persones usuàries ha estat consensuat entre tècnics de Barcelona Regional i tècnics de l'Ajuntament de Barcelona. El qüestionari estructurat conté 22 preguntes distribuïdes en 4 grans apartats:

 • Dades bàsiques de l’usuari com l’edat o el lloc de procedència, etc
 • Motivacions de la persona usuària per tenir l’hort
 • Salut
 • Cultiu i producció
 
Serveis socioambientals

Per tal d’avaluar cada un dels serveis socioambientals s’ha utilitzat una metodologia d’anàlisi  creada i utilitzada  per Barcelona Regional anteriorment en el treball “Els serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona” (Barcelona Regional, 2017) que analitza els serveis socioambientals dels parcs, jardins i interiors d’illa de la ciutat de Barcelona. Partint doncs d'aquesta metodologia  s’ha realitzat una adaptació als horts urbans, amb alguns indicadors i serveis nous exclusius dels horts urbans. El procés per evaluar els serveis socioambientals és:

 • Recopilació de dades
 • Parametrització d'indicadors 
 • Relacions entre indicadors (23) i serveis (16)
 • La Matriu de relacions
 • Càlcul del valor de cada indicador per cada hort
 • Càlcul del valor de cada servei per cada hort
   
Producció
Per tal de conèixer la producció agrícola que generen la Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona, s'ha col·laborat amb persones usuàries durant aproximadament un any. Les persones usuàries han anotat en un full els kilograms d’hortalisses i plantes aromàtiques que recollien de la seva parcel·la (se'ls hi proporciona una balança a cada usuari o usuària). Hi ha un total de vuit persones usuàries que han col·laborat amb l’estudi. Aquestes tasques han estat supervisades en tot moment per part dels tècnics ja sigui en forma de trucades o visites presencials.
Biodiversitat cultivada

Per a la recol·lecció de dades per a poder quantificar la diversitat d’espècies cultivades de cada hort, s'ha seguit una metodologia basada en:

 • Observació directa dels tècnics
 • Entrevista a cada persona usuària o entitat sobre les espècies cultivades