Tipus:
Districte:
Barri:
Superfície total: m2
Superfície cultivada: m2
Valoració dels serveis
Valoració dels serveis per grups
Valoració:
SERVEIS AMBIENTALS
Producció aliments
Funcionalitat ecosistemes
Regulació tèrmica
Retenció de carboni
Millora de la qualitat de l'aire
Infiltració i permeabilitat
SERVEIS DE SALUT
Beneficis per la salut mental
Beneficis per la salut física
Envelliment actiu
Vinculació amb la natura
SERVEIS SOCIALS
Trobada i relació
Cohesió social
Educació ambiental
SERVEIS URBANS
Paisatge urbà
Esponjament
Ordenació periurbana